Close

Sklep internetowy pod domeną www.lumos.shop.pl (zwany dalej Sklepem lub LUMOS) prowadzi FUTUR S.C. z siedzibą w Bibicach ul. Lipowa 13, 32-087 Polska. NIP: 513 023 14 62, REGON: 122457446, e-mail: info@lumos.shop.pl; www.lumos.shop.pl, tel. kom. 510 131 282, 512 355 532 nr rachunku: 52 1090 1665 0000 0001 1777 4059


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów, będących w jego ofercie wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.lumos.shop.pl.

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Wszelkie informacje o towarach umieszczone na stronie www.lumos.shop.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Ceny towarów umieszczone na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.

 

5. Koszty dostawy zamówienia (transportu na terenie Polski) pokrywa kupujący.

6. W momencie składania zamówienia Kupujący poinformowany zostanie o wartości całego zamówienia, z wyszczególnieniem jego wszystkich elementów.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a LUMOS.  Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu wraz ze specyfikacją zamówienia.
 
8. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.  

II. Składanie zamówień

1. Klient składa zamówienie w Sklepie korzystając z formularza zamówień dostępnego na stronie www.lumos.shop.pl. 

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza zamówień oraz wcześniejsze pomyślne zarejestrowanie konta w Sklepie bądź wpisanie swoich danych kontaktowych w polu "szybkie zakupy".

 Pierwsze logowanie następuje po wprowadzeniu hasła otrzymanego drogą elektroniczną w konsekwencji wypełnienia formularza rejestracji. 

 

2. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez opcję ‘Dodaj do koszyka’.


3. Podczas dokonywania zamówienia Klient, pod rygorem uznania nieskuteczności złożenia zamówienia, jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.


4. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Kupującego okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną, jednocześnie Kupujący otrzyma propozycję zmiany wybranego produktu na inny spełniający Jego wymagania lub indywidualnego terminu realizacji zamówienia.


5. LUMOS wysyła towar po otrzymaniu całej kwoty w formie przelewu internetowego, w czasie 3 dni roboczych (gdy towar jest dostępny).

 


6. W przypadku wyboru płatności przez serwis Transferuj.pl warunkiem potwierdzenia zamówienia przez Sklep i przyjęcia go do realizacji jest podpisanie przez Kupującego umowy z firmą Transferuj.pl, o czym Sklep zostanie poinformowany przez tę firmę.


7. W razie nieuiszczenia płatności przez Kupującego lub braku potwierdzenia przez firmę Transferuj.pl. o wpłacie podanej kwoty za towary w ciągu 21 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest anulowane.

 

 

III. Płatności

1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:


    a) Płatność przelewem – przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Piotr Sułkowski LUMOS: 

                                               45 1750 0009 0000 0000 2680 3489

                                                 Reiffeisen Bank Polska S.A.


    b) Płatność przez system Transferuj.pl w formie przelewu internetowego.
    


2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu należności na konto FUTUR S.C. W. Pięta M. Pięta

  

IV. Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 tygodnie od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Ostateczny, wiążący czas odbioru zamówienia jest ustalany podczas kontaktu pracownika Sklepu z Kupującym drogą elektroniczną lub/i telefonicznie.


2. Zamówione produkty dostarczane są przez LUMOS transportem firmy zewnętrznej, regularnie współpracującej z LUMOS, pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski.


3. Towary przesyłane są w specjalnie przygotowanych paczkach kartonowych z symbolem firmy LUMOS i/lub z symbolem firmy handlowo-produkcyjnej 'SU-MA' Marek Sułkowski, która dostarcza wybrane towary i współpracuje z firmą LUMOS.

 

V. Reklamacje i zwroty 

 

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczone produkty oraz ich zgodność ze złożonym zamówieniem. Odbiór produktów zgodnych z zamówieniem Kupujący potwierdza poprzez podpisanie protokołu odbioru.


2. W trakcie odbioru zamówienia Kupujący otrzymuje paragon/fakturę VAT, stanowiącą dowód zakupu. Jednocześnie faktura VAT jest dostarczana Kupującemu drogą mailową na wskazany przy składaniu zamówienia adres.


3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub ich uszkodzenia, w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówione produkty, należy wypełnić odpowiednio protokół odbioru zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki, opis uszkodzenia lub niezgodności.


4. W przypadku odmowy odbioru towaru z przyczyn wymienionych w punkcie 3. Kupujący w ciągu 3 dni zostanie poinformowany o terminie ponownej dostawy towaru zgodnego z pierwotnym zamówieniem, realizowanej na koszt LUMOS.


5. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, LUMOS zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Niego kwoty lub zaoferuje inny produkt.

 

6. Jeżeli po odbiorze od przewoźnika Kupujący stwierdzi niezgodność dostarczonych produktów z zamówieniem, a nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, Kupujący powinien poinformować sklep LUMOS drogą elektroniczną lub telefoniczną i opisać występujący problem.


7. Warunki gwarancji oferowanych w Sklepie towarów określa producent. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane do LUMOS w formie pisemnej: za pośrednictwem drogi elektroniczej (info@lumos.shop.pl) lub pocztą konwencjonalną pod rygorem nieważności.

8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony przez autoryzowany serwis lub wymieniony na zgodny z zamówieniem. Jeżeli będzie to niemożliwe, LUMOS zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty, bądź zaoferuje inny produkt lub obniżenie ceny.

9. Usunięcie wad produktu w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad produktu może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie. Zwłoka w usunięciu wad produktu nie zachodzi, gdy przedstawiciel sprzedającego lub gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać usunięcia wad produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji sprzedający lub gwarant musi dokonać usunięcia wad produktu w nowym, 30-dniowym terminie.

VI. Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 Ustawy (10 dni od dnia wydania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku świadczeń o właściwościach indywidualnie określonych przez Niego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot produktu. Odsyłany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, należy do niego dodać kopię faktury VAT lub paragon, stanowiącej dokument zakupu. LUMOS po otrzymaniu i przyjęciu produktu wystawi Kupującemu fakturę korygującą i prześle ją na adres Kupującego drogą elektroniczną, bądź pocztą konwencjonalną. Wówczas umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, które z niej wynikały.

4. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący. LUMOS oświadcza, że nie przyjmuje produktów wysłanych na jej koszt. 

5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. LUMOS natomiast zobowiązana jest do zwrotu gotówki wpłaconej przez Kupującego na wskazane przez niego konto. W sytuacji dokonania przez Klienta jakichkolwiek przedpłat, należą mu się odsetki ustawowe naliczane od daty dokonania przedpłaty. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwracanego produktu, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Jeżeli zwracany produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania lub uszkodzenia, LUMOS zastrzega możliwość nieprzyjęcia wyrobu od Kupującego po wcześniejszym udzieleniu na piśmie informacji w tym zakresie dostarczonej Kupującemu za pośrednictwem drogi elektronicznej, bądź poczty konwencjonalnej. 

7. W celu odesłania zamówionego produktu Kupujący ma możliwość skorzystania z transportu LUMOS, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez jednego z pracowników Sklepu oraz po dokonaniu zapłaty za transport. 

VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu.

  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe, logotypy producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.lumos.shop.pl. Złóżenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia

4. Użytkownik akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na stronie www.lumos.shop.pl


5. Sprzedający wystawia faktury VAT. Kupujący, który chciałby otrzymać fakturę VAT powinien zaznaczyć podczas wypełniania formularza zamówienia odpowiednią opcję i wprowadzić swoje dane.

Dział II
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zbierane informacje

W trakcie korzystania ze Sklepu www.lumos.shop.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i dokonania płatności. W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze usługi będziemy potrzebować dodatkowych danych, takich jak NIP. 

2. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych jest dla LUMOS kwestią priorytetową. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych tworzymy odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

3. Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu na ul. Armii Krajowej 97/31, 31-150 Kraków, Polska.

 

4. Zakres udostępniania i wykorzystania danych

Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień tj.: firmom kurierskim, przewozowym i pośredniczącym w transakcjach płatniczych. Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują drogą elektroniczną wiadomości nt. aktualnych akcji promocyjnych bądź zmian w naszym Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.

5. Pliki Cookies

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego Sklepu.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt. LUMOS zastrzega prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.lumos.shop.pl.

7. Ceneo

„W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”


Close